Model og simulation

  • Allerede hos de gamle ægypere finder vi udgravede skibsmodeller, som har den egenskab, at de er originale gengivelser af rigtige skibe. Men denne bygningstradition går i glemmebogen fra nantikken til det 15.århundrede.

  • Ligesom det gælder for det ptolæmæiske verdensbillede og fx. megen nautisk kyndighed i forhold til astronomien fra den antikke verden.

Der bliver under renæissancen taget hul på de oceaniske udforskninger i Europa fra den senantikke verden. Og de oceaniske erkendelser udforskes i verdensanskuelsen og verdensbilledet med navigationsskolen i Sagres og i opdagelsen af den ny verden. 

De næste 400 år bliver skibet til en spydspidsteknologi, der udfordrer til nye erkendelser indenfor videnskab, kunst, samfund og religion.Tiden for de havgående sejlskibes storhedstid er stort set sammenfaldende med renæissancefyrsternes: kirkefyrsternes og fyrstekirkernes, eller enevældens og det nationale Europas dannelse, efter at pavemagtens suverænitet opløses i kampen mellem reformation og modreformation.

Der er således ingen tvivl om, at skibet har stået som det ypperste i den menneskelige kunnen under kamp med elementerne - og det som et prestigegivende projekt og en spydspidsteknologi, der peger på rejsen ind i modernitetens verden. 

Renæissancen medfører også en videreføring af modellens betydning og forfinelse. Herom vidner fx skibsmodellerne og Nationalmuseets kunst og naturaliesamlinger fra renæissancen i alt fra mikrokosmos til makrokosmos; - thi simulation er ikke en ny opfindelse, den er så gammel som menneskehedens kulturelle frembringelser. Ligesom vi må anerkende den moderne vidensbearbejdelse i tidens og rummets bevægelser, således bliver vandet, det element som forbinder himmel og jord - mellem den horisontale uendelighed og den vertikale endelighed. På grænsen mellem det urokkelige og det bevægelige.

Desuden peger skibet expansivt ud i handelssamkvemmet med andre store kulturkredse og på euro-kulturens etablering i den nye verden. Den globale virkelighed bliver en realitet under skibets dominans på verdenshavene. Dette i alt fra store gnidningsfrie økonomiske systemer, uden sans for baggrundens kompleksitet (til forbrugerismens og Las Vegas kulturens tomme glimmer i ørkenen).