Kirkeskibet.dk

      Skibsmodellen mellem symbol og teknik

EX-VOTO

 I Højerup står den gl. kirke, som et nationalt klenodie over den sammenhæng der er mellem landet og havet. Sagnet fortæller, at en sømand i havsnød lover, at hvis han kommer frelst i land, vil han bygge en kirke på det sted, han lander. Og sådan står kirken der endnu på Stevns, for som sagnet fortæller flytter kirken sig et hanefjed ind i land hver julenat. Den gamle kirke hører nu under Nationalmuseet og bruges ikke mere til gudstjeneste, men i Ny Højerup kirke kan man læse historien i en billedfrise på stolerækkerne - I kirken finder man iøvrigt også et kirkeskib, der tidligere har været ophængt i den gamle kirke. Et meget fint eksemplar af en skonnertbrig, der bærer navnet ’Trefoldigheden’.

 • Med renæissancen får vi en videreføring af modellens symbolske betydning og forfinelse, den bliver nemlig andet end den rent religiøse eller rituelle gennemspilning af henrejsen, og rejsens drama.

 • F.Overgaard skriver i en publikation om bygning af skibsmodeller, at man i Danmark får den ældste kendskab til bygning af skalamodeller i målestoksforhold stammende fra bygningen af orlogsskibene, som alle krævede kongens godkendelse.  Således ved man fx, at kongen i 1555 på Nyborg Slot fik forevist modellen til en ny orlogsbark, der skulle bygges i København, 1560. Ligesom der blev udset en skibstømrer til at lave en model af orlogsskibet 'Fortuna', to alen lang med rigning og andet tilbehør (kanoner m. m.)

 • Disse modelleringer og simulationer laves af hensyn til konstruktører, til kybernetikerne, til logistikerne, samt af hensyn til undervisning i brug af fuld udrustede galeoner(bevæbnede handelsskibe) og orlogsskibe(bevæbnede krigsskibe).

 • Modellerne tjener dels til fremvisning og godkendelse hos myndighederne, det vil i perioden sige hos kongen eller rederiet, dels som den symbolske repræsentation af magten eller markedskræfterne.  

 • Tillige bliver de brugt funktionelt, som studieobjekt med hensyn til vanskelige tekniske udformninger, og i selve anvendelsen. 

Frederiksborgsamlingen

Skibsmodellerne bliver først opbevaret på landets slotte i nærheden af skibsværfterne, indtil Chr.IV ved bygningen af Frederiksborg Slot lader indrette en imponerende modelsal, 'Den Kongelige Skibssal', i slottets 3.etage. I loftsfelterne blev indsat 32 udskårne billeder af orlogsskibe, der blev fremstillet på Holmens billedeskærerværksted; væggene beklædtes med kostbare tæpper, hvori var indvævet alle slags skibe, mens en række skibsmodeller var opstillet i salen eller ophængt i loftet. Desværre har vi ikke mulighed for at se disse modeller, da Christian IVs enestående samling går tabt under svenskekrigene. Inden Orlogsværftets etablering på Holmen(Bremerholm) i 1670 bliver orlogsskibene bygget på steder, hvor værfterne ligger i nærheden af de mest skovrige egne i landet. Således bliver Christian 4´s legendariske skib Tre kroner bygget i Flensborg med David Balfour som konstruktør

Rosenborgsamlingen  

De senere fremstillede modeller bliver herefter opbevaret i Frederik III's kunstkammer på Københavns Slot. Fra denne samling er Jacob Jensen Normands kostbare elfenbens-model stadig tilgængelig og kan beses på Rosenborg Slot. Modellen af 'Norske Løve' 1654, er en af verdens fineste modeller.

Orlogssamlingen

 • Orlogssamlingens historie dateres til året 1670. Og med Chr.IVs tidligere admiralitetshus får man passende lokaler, hvor et modelværksted blev etableret i 1686. Således vokser samlingen, indtil en modelsal i 1735 bliver indrettet i det nye hovedmagasin langs Holmens Kanal

 • Midterpartiet i marinens imponerende bygningskompleks, der står færdig i 1742, er en pavillon, opført i palæstil med gennembrudt kobbertækket spir, og kronet med Havguden Neptun. Underste etage er med brandsikre hvælvinger forbeholdt marinens hovedarkiv. Mellemste etage rummer fællessal til forelæsning for kadetter og søofficerer med tilhørende bibliotek og samling af nautisk materiel, mens samlingens 102 skibsmodeller bliver opstillet i øverste etage i en stor sal.

 • I 1745 får samlingen en tilvækst af 40 historisk værdifulde modeller, idet en stor del af Kunstkammerets samling af smukke gamle skibsmodeller afleveres til Holmen, så de kan give en fyldig udvikling af flådens udvikling fra Chr.IV's dage. 

 • I 1757 bliver der i forbindelse med konstruktionsskolens oprettelse indrettet et særligt modelkammer på Nyholm. Herefter findes der 'Den historiske Samling' i Pavillonen og 'Modelkammeret' på Nyholm. 

 • Københavns brand i 1795 lægger på to dage en fjerdedel af byen i ruiner. Katastrofen er udbrudt på Bremerholm og omspænder hurtigt Pavillonen. Således bliver den ældste del af samling luernes bytte, men en del skibe reddes dog. I alt blev 123 skibe foruden specialmodeller og beddinger ødelagt. 

 • Efter genopbygningen undgår samlingen at lide skade ved Københavns bombardement i 1807, ligesom samlingens historiske værdi bliver respekteret af englænderne efter kapitulationen. Derimod har Modelsamlingen på Nyholm betydelige tab og det lykkes kun at redde en halv snes modeller foruden konstruktionstegningerne. 

 • I 1861 nedlægges Gammelholm, hvorefter den følgende tid er præget af, at det er vanskeligt at opretholde interessen for de gamle modeller. I brydningstiden mellem Sejlskibs- og Dampskibs-perioden mister de pludselig deres betydning for den fremtidige udvikling. Forståelsen for modellernes store kulturhistoriske værdi får imidlertid et comeback ved Industriudstillingen i København 1888.

Orlogssamlingens historie

 • 1670 Modelsamlingen bliver officielt anerkendt den 25. juni

 • 1742 Samlingen opstilles i egne lokaler på Gammelholm

 • 1795 Under Københavns brand går 123 modeller tabt

 • 1807 Englænderne røver de fleste nyere modeller 

 • 1884 28 modeller går tabt ved Christiansborg Slots brand

 • 1894 Modelsamlingen får eget hus på Holmen i Modelkammeret

 • 1940 Samlingen evakueres til Frederiksborg Slot, Hillerød 

 • 1958 Orlogsmuseet indrettes i Nicolai Sømandskirke

 • 1978 Lejemålet opsiges og samlingen bringes i magasiner

 • 1985 En midlertidig udstilling indrettes i Tøjhusmuseet 

 • 1989 Orlogsmuseet flytter ind i Søkvæsthuset og dens nuværende placering 

 

kilde: F.Overgaard: Skibsmodeller